CZ

Obchodní podmínky

LIVE INOX, s.r.o.

obchodní společnost LIVE INOX, s.r.o., Mladoňovice 65, PSČ 675 32, IČ: 04190661, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88671, www.interierove-schodiste.cz

1. Rozsah a platnost

1.1. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy stanoveno jinak, uplatní se tyto Obchodní podmínky pro úpravu práv a povinností mezi společností LIVE INOX, s.r.o., IČ: 04190661, jako prodávajícím a kupujícím, a to pro případ uzavření kupní smlouvy při nákupu v internetovém obchodě. Obchodní podmínky tak tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené on-line na internetovém rozhraní na adrese www.interierove-schodiste.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Obchodní společnost LIVE INOX, s.r.o. obchoduje prostřednictvím E-shopu výhradně na základě a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, přičemž s touto skutečností jsou druhé smluvní strany seznámeny zejména prostřednictvím internetových stránek www.interierove-schodiste.cz a dále při uzavírání konkrétní kupní smlouvy v E-shopu.

1.3. V dalším textu již je obchodní společnost LIVE INOX, s.r.o. označována jako prodávající, pakliže není uvedeno jinak. Druhá smluvní strana je označována jako kupující, pokud není stanoveno jinak.

1.4. Provozovatelem E-shopu je prodávající.

1.5. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.6. Kontaktní údaje na prodávajícího: LIVE INOX, s.r.o., se sídlem Mladoňovice 65, PSČ 675 32, e mail: info@interierove-schodiste.cz, tel.: +420 774 660 532, kontaktní adresa je stejná jako sídlo prodávajícího.

2. Kupní smlouva

2.1. Kupní smlouvou se zavazuje prodávajícího odevzdat své zboží kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.

2.2. Zbožím se v těchto Obchodních podmínkách rozumí veškeré výrobky a plnění od prodávajícího nabízené k nákupu v E-shopu.

2.3. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky (nabídky k uzavření kupní smlouvy) kupujícího prodávajícím bez výhrad, případně s takovými odchylkami, které podstatně nemění podmínky objednávky a je uzavřena okamžikem doručení závazného Potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Objednávka je kupujícím vyplněna vždy elektronicky na internetové adrese E-shopu (viz výše), přičemž prodávající doporučuje před odesláním objednávky provést kompletní kontrolu všech uvedených údajů a také kontrolu úplnosti objednávky, neboť k neúplné objednávce nebude prodávající přihlížet. Prodávající dále doporučuje se důkladně seznámit s technickými vlastnostmi zboží a způsobem použití zboží včetně doporučení prodávajícího ohledně následné montáže (instalace) zboží.

2.4. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

2.5. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci, stejně tak nákresy, váha a rozměry zboží uvedené v katalozích prodávajícího.

2.6. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (ceny, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklým cenám zboží na trhu, nemůže být správná, když nedosahuje ani výrobních nákladů na zboží).

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávajícím nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazby poskytovatele komunikačních služeb kupujícího.

2.8. Na základě takto uzavřené smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení a ve sjednané době.

2.9. Kupující je povinen objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.

2.10. Kupní smlouva je uzavíraná v českém jazyce.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží a v případě nákupu více kusů zboží se podle počtu kusů zboží zobrazuje v nákupním košíku jako součet kupních cen za jednotlivé kusy zboží.

3.2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny u zboží jsou na adrese www.interierove-schodiste.cz prezentovány bez daně i včetně daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. Kupní cena se vždy navyšuje o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, není v kupní ceně zahrnuta cena za přepravu zboží (přepravné).

3.3. V případě plnění mimo sídlo prodávajícího je prodávající oprávněn navýšit cenu stanovenou podle předchozího odstavce o cenu přepravy zboží. Přepravné bude vždy stanoveno podle ceníku použitého dopravce.

3.4. Pokud má kupující uzavřenu Rámcovou kupní smlouvu s prodávajícím, bude mu vystavena faktura se splatností v souladu s obchodními podmínkami v ní sjednanými. V ostatních případech a v případě, že kupující má neuhrazené pohledávky po splatnosti, je možná pouze platba předem nebo při převzetí zboží.

3.5. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží anebo v termínu splatnosti uvedeném ve vystavené faktuře.

3.6. Zaplacením se rozumí připsání částky na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře nebo zaplacením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn včas, jestliže je nejpozději v poslední den splatnosti částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

3.7. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb. Řádně vyplněnou účtenkou ve smyslu elektronické evidence tržeb je daňový doklad, který kupující dostává zároveň se zbožím. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

3.8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v délce 15 dnů a více je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, čímž dojde k zániku kupní smlouvy.

4. Dodání zboží

4.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného, je místem plnění sídlo prodávajícího.

4.2. Je-li ve smlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než sídlo prodávajícího, je prodávající povinen zajistit nakládku zboží a jeho přepravu, kupující je pak povinen zajistit vyložení zboží. Volbu způsobu přepravy a dopravy provede prodávající s ohledem na druh a charakter zboží. Náklady na přepravu zboží hradí kupující.

4.3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a zabalené způsobem stanoveným ve smlouvě nebo v závazné objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží zabalené způsobem obvyklým pro obdobné zboží podle zvyklostí.

4.4. Prodávající odešle kupujícímu zboží v závislosti na kupujícím vybraném typu obvykle ve lhůtě 4-5 týdnů od zaplacení kupní ceny, přičemž u některého typu zboží může být dodací lhůta delší. O konkrétní délce dodací lhůty bude vždy kupující informován v potvrzení objednávky. Kupující je povinen ve sjednané době zboží převzít. Pokud není doba k převzetí sjednána ve smlouvě, je povinen kupující převzít zboží do 21 dnů ode dne, kdy ho k tomu prodávající vyzve (písemně, elektronicky e mailem, telefonicky). Spolu se zbožím je prodávající povinen předat a kupující je povinen převzít veškeré doklady vztahující se ke zboží.

4.5. Lhůta pro dodání zboží se posouvá o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí, které zabránily prodávajícímu splnit závazek a o dobu potřebnou k odstranění následků těchto překážek. Za překážku způsobenou vyšší mocí se považuje zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje, epidemie, karanténní opatření, stávka a výluka. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího.

4.6. Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v prostorách prodávajícího a včas to oznámí kupujícímu. Je-li ve smlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než prostory prodávajícího, je zboží odevzdáno okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě; to neplatí je-li kupující spotřebitelem, v takovém případě je zboží kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy mu jej předá dopravce. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna i v případě, že odevzdané zboží má vady nebránící kupujícímu v běžném užívání zboží, přičemž kupující je povinen i v tomto případě převzít zboží; tím nejsou dotčena práva kupujícího z vadného plnění.

4.7. Přímé škody vzniklé kupujícímu z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

4.8. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, nejdéle však 7 pracovních dnů, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného pokusu o dodání zboží z důvodu neposkytnutí součinnosti kupujícím v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn strhnout z výtěžku prodeje zboží.

4.9. Vlastnické právo ke zboží se převádí na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za zboží kupujícím.

4.10. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží v případě, že místem plnění jsou prostory prodávajícího, do okamžiku odevzdání zboží. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem převzetí zboží.

4.11. Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy si kupující mohl poprvé zboží převzít.

4.12. Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je jiné místo než prostory prodávajícího, do okamžiku ukončení nakládky zboží k přepravě prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě; to neplatí je-li kupující spotřebitelem, ledaže dopravce určí kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut.

4.13. V případě dodání zboží do jiného místa plnění, než jsou prostory prodávajícího, je kupující povinen v době dodání zboží zajistit převzetí zboží. Kupující je povinen předložit dopravci při dodání zboží potvrzenou objednávku (kupní smlouvu). Nesplní-li kupující některou svou povinnost stanovenou v tomto odstavci, je dopravce oprávněn zboží nevydat. Kupující je povinen v takovém případě uhradit náklady spojené s takovýmto marným pokusem o dodání zboží.

4.14. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané době, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody takto vzniklé. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od kupujícího.

4.15. Prodávající je oprávněn odevzdat zboží kupujícímu před sjednanou dobou dodání a kupující je povinen zboží převzít, neobsahuje-li smlouva nebo objednávka kupujícího jiné ujednání. O dřívějším odevzdání zboží je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat.

4.16. Kupující při převzetí zboží obdrží dodací list, který bude dokladem o převzetí zboží. Dodací list musí obsahovat zejména název, sídlo a IČ smluvních stran, identifikaci smlouvy a zboží, datum převzetí a podpisy obou smluvních stran.

4.17. Je-li kupující podnikatelem, je povinen zajistit, že osoby, které budou činit objednávky a přebírat zboží jsou oprávněny zastupovat kupujícího alespoň ve smyslu § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn považovat jakoukoli osobu činící objednávku či přebírající zboží v zastoupení kupujícího za osobu oprávněnou takto vystupovat v zastoupení kupujícího podle § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem, je povinen jednat osobně, případně udělit jiné osobě písemnou plnou moc.

4.18. Kupující je povinen při převzetí zajistit prohlídku zboží a přesvědčit se o vlastnostech zboží a jeho množství. Zjistí-li rozdíly ve vlastnostech zboží nebo množství zboží, poznamená tyto skutečnosti na dodacím listě.

4.19. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží splňuje veškeré požadavky, které pro daný typ zboží předepisují obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN a jiné závazné technické požadavky na jeho zboží.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Zboží má vady, nemá-li vlastnosti vyžadované kupujícím ve smlouvě, v objednávce, příslušnými právními normami nebo jiné dokumentaci vztahující se ke specifikaci zboží, případě podle § 2095 a 2096 občanského zákoníku.

5.2. Kupující může uplatit právo z vadného plnění písemně na adresu sídla prodávajícího, emailem na adrese info@interierove-schodiste.cz nebo telefonicky na číslo +420 774 660 532.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši i v případě, že zboží má vady, které však nebrání řádnému užívání zboží.

5.4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží v okamžiku předání.

5.5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravcem při přepravě zboží, nesprávně provedenou montáží zboží kupujícím či třetí osobou, nesprávným používáním zboží, jeho poškozením kupujícím nebo třetí osobou. Nesprávným používáním zboží se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí použití zboží v rozporu s podmínkami instalace, v rozporu s návodem na používání, který prodávající kupujícímu předal spolu se zbožím, a dále použití zboží nevhodným způsobem s ohledem na jeho užitné vlastnosti, v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, a/nebo jeho následná svévolná úprava, změna či spojení s jinými věcmi nedodanými prodávajícím. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením zboží, ke kterému došlo jeho používáním obvyklým způsobem.

5.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí.

5.7. Kupující je povinen písemně oznámit vady zboží při jeho převzetí, nebo bezprostředně poté, kdy je mohl při prohlídce zjistit při zachování obvyklé pozornosti.

5.8. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující, v případě vady zboží, právo na opravu zboží, dodání náhradního zboží nebo na dodání chybějícího množství zboží. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem odstraní vady zboží.

5.9. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

5.10. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit právo z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží. Vytkl-li kupující spotřebitel vadu zboží oprávněně, neběží záruční doba po dobu, po kterou nemohl zboží užívat.

5.11. Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její bezplatné odstranění. Podle své volby může žádat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující spotřebitel zboží koupil.

5.12. Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 5.11., (ii) se vada projeví opakovaně, (iii) je vada podstatným porušením smlouvy, (iv) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele. Kupující spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

5.13. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady zboží a oprávněnosti reklamace. Prodávající oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu.

5.14. Jde-li o kupujícího spotřebitele, má po marném uplynutí lhůty 30 dnů, pokud se s ním prodávající nedohodne na delší lhůtě, právo odstoupit od kupní smlouvy nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.15. Pokud prodávající reklamaci uzná, je povinen reklamované vady na vlastní náklady odstranit. Prodávající je v takovém případě povinen začít s odstraňováním vady do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o reklamaci.

5.16. Opravené zboží je povinen kupující převzít. Na předání opraveného zboží se obdobně použijí ustanovení kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek o předání zboží.

5.17. Každá ze stran nese náklady na uplatnění práv z vadného plnění sama. Jde-li o spotřebitele, nese náklady na převzetí zboží k odstranění vady prodávající včetně nákladů na demontáž zboží a montáž opraveného zboží, kupující pak má právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním práva z vadného plnění.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím.

6.2. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, jestliže byla kupní smlouva uzavřena distančním způsobem prostřednictvím internetových stránek prodávajícího (e-shop), emailem nebo telefonicky, případně mimo prostory prodávajícího, v nichž provozuje svoji podnikatelskou činnost. Stejně tak je kupující spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy provede kupující spotřebitel tak, že v písemné formě odešle poštovní zásilkou na adresu prodávajícího: LIVE INOX, s.r.o., se sídlem Mladoňovice 65, PSČ 675 32, a to s textem: „odstupuji/odstupujeme tímto od kupní smlouvy uzavřené dne….“ (uvede se datum uzavření smlouvy a dále datum převzetí zboží, adresa kupujícího, jméno a příjmení kupujícího a datum odstoupení); odstoupení lze provést také elektronicky s výše uvedenými náležitostmi e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu info@interierove-schodiste.cz.

6.3. Kupující spotřebitel však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, bylo-li zboží upraveno podle jeho požadavků nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

6.4. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

6.5. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (nikoliv však na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

6.6. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím tak, jak je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

6.7. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména:
o prodlení kupujícího s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu delší než 15 dnů po jejich splatnosti,
o prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 30 dnů,
o neuhrazení splatné náhrady škody nebo smluvní pokuty ani na dodatečnou výzvu prodávajícího,
o porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 8. odst. 8.3. Obchodních podmínek.

6.8. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6.9. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých práv a povinností do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.10. Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká nároků na náhradu škody anebo na smluvní pokutu.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je v souladu s § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

7.2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb za podmínek stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele.

7.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh musí podle § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu, (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, (iii) označení, čeho se navrhovatel domáhá, (iv) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, (vi) datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

7.5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí jedním z těchto způsobů: (i) uzavřením dohody stran sporu, (ii) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu, (iii) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, (iv) marným uplynutím lhůty pro ukončení mimosoudního spotřebitelského sporu uvedené v čl. 7.4., (v) odmítnutím návrhu ve smyslu § 20q zákona o ochraně spotřebitele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Jestliže je ve smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách stanovena pro nějaký právní úkon písemná forma, tato forma je zachována provedením tohoto právního úkonu prostřednictvím e mailu nebo faxem.

8.2. V případě doručování jakýchkoli písemností podle smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek platí, že doručeno bylo nejpozději pátý den po odeslání písemnosti na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště druhé smluvní strany, kterou tato strana sdělila při uzavření kupní smlouvy či jakékoli jiné smlouvy.

8.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se smlouvou dozvědí a které nejsou veřejně známé nebo přístupné, zejména pak o obchodních tajemstvích, výrobních postupech a metodách činnosti druhé smluvní strany.

8.4. V případě podstatného porušení svých povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny.

8.5. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, úpadku či hrozícího úpadku. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

8.6. Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem, a to i v případě, že by kupující byl osobou se sídlem, místem podnikání či bydlištěm v zahraničí, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva).

8.7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito Obchodními podmínkami neupravená se řídí občanským zákoníkem.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními těchto Obchodních podmínek a kupní smlouvy v plném rozsahu.

8.9. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, přičemž postup při zpracování osobních údajů je podrobně popsán na internetové stránce www.interierove-schodiste.cz, v sekci „GDPR“.

8.10. Případná neplatnost některého ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8.11. Tyto Obchodní podmínky pro E-shop vstoupily v platnost a účinnost dne 1. května 2023.

 

V Mladoňovicích dne 1. května 2023